Connect with us

Formularul nr. 2

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

Art.1.  Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin………………………….., în calitate de contractor

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin…………………………., în calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta______________________________________________________________.

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.

Art. 5. Alte dispoziţii:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ………………………………………………., prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire contract)

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________                                          _________________________

(contractant)                                                                         (subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va complete în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

Este interzisă subcontractarea totală a contractului. �r�s7U�s/