Connect with us

Formularul nr. 1

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I – PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C……………………………………………, cu sediul în ………………………………., str. ………………………………. nr………………., telefon …………………, fax ……………………., înmatriculată la Registrul Comerțului din ………………………………….. sub nr. …………………….., cod unic de înregistrare ………………………………, cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar …………………………………….., deschis la ……………………………………, adresa banca: …………………, reprezentată de ……………………………………………… având funcția de…………………………………… , în calitate de asociat – LIDER DE ASOCIERE

si

S.C…………………………………………., cu sediul în ……………………………., str. ………………………….., Nr………………., telefon …………………, fax ………………………….., înmatriculată la Registrul Comerțului din …………………………………., sub nr. ………………………, cod unic de înregistrare ………………………………, cont ………………………………………, deschis la …………………………………….., reprezentată de ……………………………………………………….., având funcția de …………………………………… , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II – OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:

  • (i -lider de asociere)………………………….;
  • (ii – Asociat 1) ………………………;
  • (iii – Asociat n),

având ca scop:

            a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru atribuirea contractului ____________________________________

             b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate caștigătoare urmare transmiterii de către ____________________ a comunicării rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridicăși nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășuratăîn cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.    

CAPITOLUL III – TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu ___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar.

CAPITOLUL IV – OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este …………………………………………………………………….. .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte …………………………, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul. 

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.

Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea/derularea contractului „……………………………” se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V – INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;

c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI – ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ………………………………………………. – în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „………………………………”.

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:

Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul ………………… – in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Număr de ordine în Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Bancă:

Adresa Bancă:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.”

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii:

…………………………………………………………………………………… % (in litere),

…………………………………………………………………………………… % (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între ……………………………. (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea, vor fi guvernate de legea română.

                (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun.

                (3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ………………………………. în ……….. exemplare.

LIDER ASOCIAT         

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

………………………………

(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

 Nume și prenume

……………………………….

(semnatura si stampila)

ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

 Nume și prenume

……………………………….

(semnatura si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. �4�s>�C��Nx9