Connect with us

Formularul nr. 3

OFERTANTUL

______________   

 (denumirea/numele)                                                                    

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către ……………………………………………………………………………………….

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

            Ca răspuns la ADV___________ la procedura de atribuire pentru contractul  ________________________________________________, declarăm următoarele:

După examinarea Documentației de atribuire,

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de……………….., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de……………….., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

1.Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, serviciile si lucrarile care fac obiectul contractului ________________pentru suma de ____________________________lei, la care se adaugă TVA în valoare de _____________________ lei.                     (suma în litere şi în cifre)       

 potrivit anexei la prezentul formular.  

2.Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să procedăm la elaborarea documentatiei de proiectare si receptionarea acesteia si să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie din cadrul propunerii tehnice în____________luni calendaristice.          

3.Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ______ zile respectiv până la data de ……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Dacă oferta noastră va fi desemnată câștigătoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din prețul contractului fără TVA, aşa cum este stipulat prin condițiile de contract.

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data _______________                                                       Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

                                                           (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

                                                                                  _________________ (semnatura si stampila)        

                                                                                  Reprezentant legal Ofertant asociat 1

                                                           (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

                                                                                  _________________ (semnatura si stampila)

                                                                                  Reprezentant legal Ofertant asociat n

                                                           (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

                                                                                  _________________ (semnatura si stampila)         o