Connect with us

Formularul nr. 4

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT

________________________________________

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă

            Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de……………….., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari ____________________________ organizată de ___________________________________ declar pe propria răspundere, că pe toată durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.

            De asemenea, declar pe propria raspundere, că pe toată durata contractului, voi respecta legislația de securitate şi sănătate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în execuția lucrărilor.

            Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declarații » din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”.

Data ______________     Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului

                                                (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;                                                                        si denumirea reprezentantului imputernicit)

                                                                                  _________________ (semnatura si stampila)        

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/părți din contract, Formularul va fi completat și de către subcontractanții declarați în ofertă.

                                                                                  Reprezentant legal Ofertant asociat 1

                                               (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

                                                                                  _________________ (semnatura si stampila)        

Reprezentant legal Ofertant asociat n

                                               (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

                                                                                  _________________ (semnatura si stampila)