Connect with us

CONCURS PENTRU POST MANAGER

A N U N Ţ

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PASCANI  anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Manager.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei scurte. Interviul.

 

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
  7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  8. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 3 ani;
 2. Sa aiba experiență în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori.

 

Condiții specifice:

1.Absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

în domeniul fundamental știința sportului și educației fizice;
2.Vechime în muncă – minimum 10 ani;
3.Experiență în funcție de conducere( administrare) de 4 ani;
4.Depunerea unui Proiect de management care să cuprindă: o proiecție
fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv
Municipal Pascani, instituție publică în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Pascani, pentru perioada 2021 – 2025, strategii, programe,
proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute în vedere în
perioada de executare a contractului de management.

 

Criterii de selectie

Competenţe:

 • Competenţe specifice sectorului;
 • Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
 • Competenţe de guvernanţă corporativă;
 • Competenţe sociale şi personale;

 

Trăsături:

 • Integritate, reputaţie şi comportament etic;
 • Independenţă;
 • Dinamism, determinare;
 • Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

 

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură
 2. Matricea profilului de candidat
 3. Planul de management

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • documente/adeverință în original din care rezultă experiența în management.
 • copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar;
 • cazier fiscal;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 1;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 2;

 

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a CSM PASCANI  (www.csmpascani.ro )  AICI:

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

 

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 6.12.2021, ora 12.00, la Registratura CSM Pascani în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Manager al Clubului Sportiv Municipal Pascani” , precum și numele şi prenumele candidatului.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului. Candidații vor fi anunţati personal prin intermediul postei electronice si telefonic cu privire la ora şi locul interviului. Relaţii suplimentare se pot obţine și la telefon: 0799.35.85.82.