Connect with us

CONCURS SELECTIE PENTRU POST DE CONTABIL

Nr. 125/22.03.2022

 

                                                                 ANUNT

 

Clubul Sportiv Municipal Pascani, strada Stadionului nr.1, judetul Iasi, organizeaza in data 13 aprilie 2022 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei de contabil, grad II, categoria personal contractual.

Inscrierile pentru concurs se fac incepand din data de 22.03.2022 pana la data de 05.04.2022 data limita pana la care se vor depune dosarele, in intervalul orar 09,00 – 15,00 la sediul clubului.  Relatii suplimentare la telefon 0748211276 sau la sediul clubului.

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar, care va contine urmatoarele documente conform  Regulamentului – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant:

 1. cererea de inscriere in concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau pasaport;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si specializarilor, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de munca sau adeverinte care sa ateste vechimea in munca si in specializare in copie;
 5. cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate. Aceasta adeverinta contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
 7. fisa de aptitudini eliberata de catre medicul de Medicina Muncii;
 8. curriculum vitae (format Europass).

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii, copiile adeverintelor care atesta vechimea si copia carnetului de munca vor fi insotite si de  originale in vederea verificarii conformitatii documentelor. 

 

CONDITII GENERALE

 1. cetatenia romana sau cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene si cu domiciliul in Romania;
 2. cunoscator de limba romana scris si vorbit;
 3. varsta minima prevazuta de legile din Romania;
 4. capacitate deplina de exercitiu;
 5. stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata de catre adeverinta medicala;
 6. indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime pentru postul scos la concurs;
 7. nu este condamnat definitiv si nu se afla intr-un proces de cercetare pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatilor;
 8. nu este condamnat pentru fals ori pentru fapte de coruptie sau pentru infractiuni savarsite cu intentie care l-ar putea face incompatibil cu exercitarea functiei cu exceptia situatiei in care a survenit reabilitarea.

 

CONDITII SPECIFICE

 1. studii superioare de specialitate (studii economice);
 2. cunostinte operare PC -MS Office (Word, Acces, Excel) navigare internet;
 3. cunoasterea teoretica si aplicarea in practica a legislatiei financiar – contabile;
 4. cunoasterea procedeurilor de lucru in FOREXEBUG.

 

Concursul se va organiza la sediul institutiei dupa urmatorul program:

– selectia dosarelor de inscriere 06.04.2022 ora 09,00;

– afisarea rezultatelor selectiei dosarelor 06.04.2022 ora 14,00;

– proba scrisa 13.04.2022 ora 10,00;

– afisarea rezultatelor la proba scrisa 14.04.2022 ora 09,00;

– proba practica 15.04.2022 ora 11,00;

– afisarea rezultatelor la proba practica 15.04.2022 ora 15,00;

– interviul 18.04.2022 ora 12,00.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Rezultatul final se afiseaza in data de 19.04.2022, iar contestatiile se pot depune in maxim 24 ore de la afisare.

Notarea probelor si comunicarea rezultatelor se vor face conform Regulamentului-Cadru sectiunea 3, privind stabilirea principiilor generale de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante (HG 286/2011).

Punctajul final se calculeaza conform art.30 din Regulamentul – Cadru, respectiv media aritimetica dintre punctajele obtinute la proba scrisa, proba practica si interviu (este obligatoriu obtinerea a minimum de punctaj -50 puncte la o proba). Pentru egalitate la punctaje are prioritate candidatul care a obtinut punctajul mai mare la proba scrisa.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea 53/2003 Codul Muncii actualizat;
 • Legea 40/2011, pentru modificarea si completarea Legii 53/2003;
 • Legea 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 99/2016, actualizata, privind contractele de achizitie publica;
 • OMFP 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OMFP 2021/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005;
 • OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale publicat in M.OF. 37/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OG 119/1999 republicata, HG 1257/2012 si Ordinul 923/2014 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
 • HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
 • Decretul 209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa;
 • OMFP 517/2016 privind aprobarea procedurilor de functionare a sistemului national de raportare FOREXEBUG;
 • OMFP 6/04.01.2022 cu completarile ulterioare, pentru modificarea normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale a institutiilor publice;
 • OMFP 2861/2009 privind inventarierea patrimoniului;
 • OMFP 2281/2009 privind planificarea platilor in trezorerie;
 • Hotararea de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.