Connect with us

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

FORMULAR 1

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

 

 

Subsemnatul/a,___________________________________________, având CNP______________________,declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării pozitiei de Manager al Clubului Sportiv Municipal Pascani  iar aceste date corespund realităţii.

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului Nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că informatiile cuprinse in dosarul de candidatura depus si informatiile cuprinse in Curriculum Vitae corespund experientei mele profesionale  .

 

Data,

_________________

 

                                                                                     Semnătura,

                                                                            ______________________