Connect with us

DECLARAŢIE

DECLARAŢIE

 

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE

CONFLICT DE INTERESE

 

Subsemnatul /a ____________________________________ domiciliat/ă în ____________, posesor al C.I. seria _____ nr. ______ eliberată de ____________________ la data de ___________________ având CNP ____________________, în calitate de candidat pentru poziţia de Manager al RIAL CSM PASCANI  Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de Manager al CSM PASCANI şi a sancţiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații , că prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situaţia de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Clubul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

 

Data completării,

__________________

 

___________________________

                                                          (Nume, prenume)

 

___________________

                                                                                               (Semnătura)