Connect with us

PROFILUL MANAGERULUI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PASCANI

PROFILUL MANAGERULUI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PASCANI

 

 1. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI

Condiţii generale de participare la selectie:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură
  cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
  corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare:
– Absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental știința sportului și educației fizice;
– Vechime în muncă – minimum 10 ani;
– Experiență în funcție de conducere( administrare) de 4 ani;
– Depunerea unui Proiect de management care să cuprindă: o proiecție
fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv
Municipal Pascani, instituție publică în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Pascani, pentru perioada 2021 – 2025, strategii, programe,
proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute în vedere în
perioada de executare a contractului de management.

 

Proiectele de management vor fi elaborate de candidați respectând următoarea structură minimală:
1. Capitolul I – Considerații cu caracter general;
1. 1. Contextul legal;
1. 2. Contextul național, regional, județean și municipal;
1. 3. Analiza SWOT a conjuncturii social-economice și sportive a Clubului Sportiv Municipal Pascani, insituție publică în subordinea Consiliului Local
al Municipiului Pascani;
1. 4. Direcții de început și de dezvoltare ulterioară a activității instituției din perspectiva situației concrete existente și previzibile pe durata mandatului de 4 ani;

 1. Capitolul II – Mijloace de realizare a managementului Clubului Sportiv Municipal Pascani, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pascani;
  2. 1. Resursele economice;
  2. 2. Resursele umane;
  2. 3. Baza materială.
 2. Capitolul III – Măsuri și acțiuni de început și continuat în vederea atingerii obiectivelor propuse;
 3. Capitolul IV – Planificarea activităților necesare atingerii obiectivelor;
  Capitolele III și IV vor cuprinde obligatoriu o proiecție fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal Pascani,instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pascani pentru perioada 2020-2024, în care pot fi incluse strategii, programe,proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management.
 4. Capitolul V – Măsuri, acțiuni și obiective ce urmează a fi îndeplinite;
  6. Capitolul VI – Concluzii.
  Proiectele de management nu sunt limitate la un număr de pagini + anexe
  și trebuie să conțină punctele de vedere ale candidaților asupra măsurilor și acțiunilor de început și ulterior, cu privire la dezvoltarea și evoluția Clubului Sportiv Municipal Pascani, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pascani, în perioada 2021 – 2025. Așteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii  au drept fundament câteva valori şi principii care trebuie să guverneze comportamentul etic şi profesional al manageruluiclubului:
  1. Etica managerială: Managerul  societăţii va respecta ROF. Mai mult, va lua şi aplică decizii cu impact asupra angajaţilor, ţinând cont de recompensarea identică pentru contribuţie identică un principiu universal de etică managerială. În plus, directorul va actiona intotdeauna în favoarea intereselor CLUBULUI.
  2. Profesionalismul: Toate atribuţiile de serviciu care revin managerului clubului trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, la nivelul de competenta necesar şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale; Managerul va depune toate diligentele necesare pentru creşterea continuă a nivelului lor
  de competentă şi pentru creşterea nivelului de competenta al angajaţilor societăţii;
  3. Imparţialitatea şi nediscriminarea: principiu conform căruia Managerul este  obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; Managerului  îi este interzis să
  solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcţia pe care o are;
  4. Libertatea de gândire şi de exprimare: principiu conform căruia managerul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
  5. Onestitatea, cinstea şi corectitudinea: principiu conform căruia managerul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate , legislaţia în vigoare;
  6. Deschiderea şi transparenta: principiu conform căruia activităţile managerului, în exercitarea funcţiilor sale, sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
  7. Confidenţialitatea: principiu conform căruia managerul trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care se afla în posesia sa.

 

 

 1. PROFILUL INDIVIDUAL AL MANAGERULUI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PASCANI
 • Condițiile generale minime obligatorii sunt următoarele:
 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  h) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 3 ani;
 2. i) sa aiba experiență în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori.

 

 • Cunoștințe, aptitudini si abilităti:

        a)  Cunostinte specifice sectorului de activitate

–  cunoștinte despre domeniul de activitate al CSM PASCANI;

– cunoștinte despre reglementările specifice domeniului de activitate;

 

 1. b) Competente profesionale de importantă strategică/tehnică/economică

Are experientă în:

– îmbunătățirea performanței societății / a activitatii departamentelor/serviciilor pe care le-a condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor sale privind societatea și părțile interesate ale acesteia;

–  evaluarea opțiunilor strategice și riscurilor , identificare a priorităților și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societătii;

– practici de management și abilitatea de a comunica în clar așteptările și actiunile  necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de autoritatea publică tutelară;

–  managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica,  cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului.

 

c) Social si personal

Se au în vedere următoarele:

 • se comporta cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalti si cu societatea;
 • construiește bune relații în cadrul și în atara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia.
 • gestionează cu eficacitate conflictele. găsește un interes comun să obțină cooperare atunci când are de-a făce cu opinii adverse;
 • luarea deciziilor cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanță a  întreprinderii publice.

 

PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE                MANAGER AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PASCANI

 

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite sunt următoarele:

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  h) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 3 ani;
 2. i) sa aiba experiență în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori.

 

Condiţiile specifice de participare:
a) Absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

în domeniul fundamental știința sportului și educației fizice;
b) Vechime în muncă – minimum 10 ani;
c) Experiență în funcție de conducere( administrare) de minim 4 ani;
d) Depunerea unui Proiect de management care să cuprindă: o proiecție
fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv
Municipal Pascani, instituție publică în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Pascani, pentru perioada 2021 – 2025, strategii, programe,
proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute în vedere în
perioada de executare a contractului de management.

 

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați pe baza matricei.

 

Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

 1. Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al Societății:

– cunoștinte de sector specifice întreprinderii publice ;

cunoștinte despre reglementările specifice serviciilor publice

 

 1. Competente profesionale de importanta strategică/tehnică

Candidatul ideal va avea experiență în:

 • îmbunătățirea performanței societăților și/sau serviciilor pe care le-a administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactulului deciziilor privind societatea și părțile interesate ale acesteia;
 • întelegerea rolului sau în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung;
 • evaluarea opțiunilor strategice și a riscurilor,
 • identificarea priorităților strategice și contributia  la prezentarea de direcții strategice Consiliului de Administratie , în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;
 • cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
 • cunoștințe și practici de management și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de Consiliul de Administratie;
 • cunoștințe de managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;
 • are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea.

 

c. Social si personal

Se au în vedere următoarele:

 • Dezvoltarea și motivarea personalului
 • Relaționarea cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
 • Eficienta în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate
 • Creșterea productivității muncii și a performanței personalului.

d. Etică si integritate

Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de lege.

 1. Independentă

Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul de administratie în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

 1. Alinierea Planului de Management cu specificul Societatii
Rating 1 2 3 4 5
Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor Calitatile si intentia exprimata nu se aliniaza Calitatile si intentia exprimata se aliniaza intr-o mica masura  Calitatile si intentia exprimata se aliniaza intr-o masura medie Calitatile si intentia exprimata se aliniaza intr-o masura mare Alinierea se realizeaza atit la nivel de intentie cat si la nivel de calitati

 

CRITERII  DE INDEPLINIT DE CATRE CANDIDATII PENTRU POSTUL DE MANAGER

                               Criterii       Candidati    
Obligatoriu ( Oblig ) sau Optional ( Opt ) Pondere   Candidat 1 Candidat 2 Candidat 3 Candidat 4 Candidat 5
1.Competente 1. 1Competente specifice sectorului              
1.1.1          Cunostinte despre domeniul de activitate al societatii comerciale, cunostinte de afaceri in privinta obiectului de activitate al Societatii, cunoasterea pietei in care activeaza Societatea  

 

oblig

 0,8          
1.2 Cunostinte profesionale de importanta strategica              
1.2.1 Gandire strategica si previziuni oblig  1          
1.2.2 Finante si contabilitate oblig  1          
1.2.3 Cunoaștere și experiența în aplicarea practică a reglementărilor și procedurilor conexe funcției oblig  1          
1.2.4 Tehnologia informatiei opt  0,5          
1.2.5 Legislatie oblig  1          
1.3 Competente de management                
1.3.1 Motivarea personalului oblig 0,5          
1.3.2 Capacitatea de a coordona echipe interdisciplinare oblig 0,5          
1.3.3 Monitorizarea performantei oblig 0,5          
1.4 Social si personal              
1.4.1 Luarea deciziilor oblig  1          
1.4.2 Relatii interpersonale oblig  0,7          
1.4.3 Negociere oblig  1          
1.4.4 Capacitate de analiza si sinteza oblig  1          
1.4.5 Competente de conducere si management oblig 1
2.Trasaturi 2.1 Reputatie personala si profesionala oblig  1          
2. 2 Integritate oblig  1          
2.3 Independenta oblig  1          
2.4 Abilitati de comunicare interpersonala oblig 1
2.5 Alinierea cu scrisoarea de asteptari oblig 1
  3.Cerinte prescriptive si proscriptive 3.1 Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director oblig 0.8
3.2 Cazier judiciar si fiscal oblig 1
3.3 Ani de experienta in management oblig 1
3.4 Studii superioare si experienta in domeniu oblig 1          
Subtotal              

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 =  Expert